Kursistguide: studiemiljø

Sogo Regler

 

Sammen om et godt studiemiljø

Efterslægten er et godt sted at lære - og et godt sted at være. Tjek gode råd og regler på denne side.

Studieaktivitet er en forudsætning for at gennemføre en HF-uddannelse - og for at modtage SU.

At være studieaktiv vil sige:

* At du forbereder dig til undervisningen
* At du møder frem - rettidigt - til undervisning
* At du deltager aktivt i undervisningen, herunder virtuel undervisning, projektarbejde og ekskursioner
* At du medbringer og bruger ”on-line devices” efter lærerens anvisninger.
* At du efterlever de absolutte krav i ”Det visuelle årshjul” (gælder 1. HF)
* At du rettidigt afleverer selvstændigt udarbejdede skriftlige arbejder der opfylder de faglige krav
* At du bruger studiebogen aktivt (kun klasser og pakker)
* At du registrerer og følger evt. fravær i LUDUS Web
* At du deltager i prøveeksamen og eksamen


Sådan registrerer vi din studieaktivitet

* Dit fremmøde bliver registreret i LUDUS Web
* Vi registrerer når du har afleveret skriftligt arbejde
* Når du har udfyldt din studiebog (gælder klasser og pakker)
* Når du har deltaget i virtuel undervisning
* Når du deltager i prøveeksamen og eksamen

Hvordan evaluerer Efterslægten studieaktivitet?

* HF-2/Klassekursister: Ledelsen, studievejleder og klasseteam mødes fire gange årligt og evaluerer samlet din studieaktivitet. Ledelsen beslutter advarsler, udmeldelser, indstilling til eksamen, oprykning og SU-status.

* HF-E kursister: Ledelsen ”hører” to gange pr. semester dine faglærere angående din studieaktivitet. På baggrund af denne høring træffer ledelsen beslutning om advarsler, udmeldelser og SU-status.


Hvordan skal du dokumentere fravær?

* Du skal redegøre for alt fravær i LUDUS Web, også almindelige fraværsperioder (influenza, lægebesøg og lign.).
* Du skal dokumentere længerevarende fraværsperioder (en uge eller mere) med lægeerklæring eller anden dokumentation, som afleveres på Efterslægtens kontor (du betaler selv for lægeerklæringen).
* Du skal have en e-boks. Her modtager du meddelelser (fx advarsler) fra Efterslægten..

Hvad sker der ved manglende studieaktivitet?

Manglende studieaktivitet har en af følgende konsekvenser – normalt efter forudgående advarsel:

* Tab af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag
* Tab af retten til oprykning til næste klasse (ved gennemsnit på mindre end 02 og manglende udbytte af undervisningen generelt)
* Tab af retten til SU
* Udmeldelse af Efterslægten

På Efterslægten bidrager alle til et konstruktivt og humørfyldt arbejdsmiljø ved at anerkende hinandens ligeværd og udvise respekt og tillid i det daglige samarbejde.

Det betyder at vi på Efterslægten

* Overholder Efterslægtens retningslinjer for ”God klasserums- og læringskultur”

og desuden at vi:

* Rydder op efter os
* Efterlever Efterslægtens ryge-, alkohol- og rusmiddelpolitik
* Følger de regler og anvisninger som fremgår af Kursistkalenderen og hfc.dk
* Benytter Efterslægtens computere til (studie-)fagligt arbejde
* Holder os orienteret på Fronter og LUDUS Web dagligt.

Hvad sker der hvis du ikke overholder ordensreglerne?

Du får en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde kan næste skridt blive at du bliver udmeldt af Efterslægten

A, B, C, D, E, F, GH, I, K, L, M, NO, P, R, S, T, UV

 

ADRESSEÆNDRING
Fortæl meget gerne selv *kontoret hvis du flytter. Mn ellers
benytter vi den adresse du har anmeldt til Folkeregistret, og opdaterer
med jævne mellemrum. Hvis vi skal bruge andre oplysninger end
Folkeregistrets, skal du henvende dig på kontoret. Det er dig der er
ansvarlig for at vi har alle de korrekte oplysninger. Du skal selv tjekke
og evt. rette mobilnummer og mail-adresse i *LUDUS Web.


AFLYSNINGER/OMLAGT UNDERVISNING
fremgår af dit skema i *LUDUS Web.


ALARM
Orientér dig allerede nu på opslagene i de enkelte lokaler.
Ved brand el.lign. ringer klokken med korte intervaller over lang tid,
og der bliver brugt alarmmegafoner på gangene. I aulaen (inkl. lokale
6), *Nobis, *villaen og studiesalsfløjen alarmeres der med talevarsling:
Følg instrukserne i højttaleren.
Læreren samler kursisterne og giver instrukser om evakueringen
som du skal følge. Gå sammen med læreren til nærmeste trappe/udgang
og ud til samlingspladsen (vent til andre fra etagerne ovenover
har passeret). Hold sikkerhedsafstand til bygningerne, og bliv sammen
som gruppe så læreren kan tælle jer.
Er du i et lokale uden lærer, skal du straks begive dig til nærmeste
udgang og forlade bygningen efter samme færdselsregler.
Kursets ledelse og skolebetjenten leder evakueringen og giver på
samlingspladsen information om evakueringens videre forløb. Du må
ikke forlade samlingspladsen eller gå ind i bygningen før ledelsen har
givet tilladelse. Mindst en gang om året afholder vi en brandøvelse
hvor kursister og lærere træner i at evakuere bygningen.


ALKOHOL
Se *Rygning, alkohol og rusmidler.


ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED

Kursisterne har egne undervisningsmiljørepræsentanter som varetager
dit fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt dine sikkerhedsmæssige
interesser. Kursister, lærere og ledelse samarbejder om undervisningsmiljøet.
Du kan få indflydelse på arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde på
Efterslægten ved at henvende dig til din undervisningsmiljørepræsentant
via *kursistrådet.
Din egen sikkerhed varetager du bedst ved at sætte dig ind i sikkerheds-
bestemmelser og -påbud på Efterslægten.
Se *Alarm, *Forsikring og *Rygning, alkohol og rusmidler.

 

BESTYRELSEN

Efterslægten er en selvejende institution under staten, ledet af en bestyrelse
der har overordnet ansvar for institutionens drift og virksomhed –
bl.a. udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet, forvaltning af vores
midler, godkendelse af budget og regnskab, og at ansætte og afskedige
rektor. Se bestyrelsens sammensætning og referater på hfc.dk 


BIBLIOTEKET I STUDIESALEN
Biblioteket i *studiesalen er åbent i hele undervisningstiden. Du kan
låne bøger, når Lisa, vores bibliotekar, er til stede. Se træffetider på
opslagstaven og på Efterslægtens hjemmeside. Du kan forny dine lån
på bibliotekets hjemmeside.
I biblioteket kan du sidde og arbejde – alene eller i gruppe. Du
kan læse aviser og bruge computere og opslagsbøger. Mobilbrug og
spisning er forbudt i studiesalen – af hensyn til dine medkursister.
Få hjælp af Lisa til at skaffe relevante artikler, bøger og tv-udsendelser
til dine opgaver og projekter. Kom i god tid, ofte skal materialer skaffes
fra andre biblioteker, så gerne 1–2 måneder før du skal aflevere opgaven.
Få også hjælp til at lave bedre søgninger på nettet. 1. og 2. HF får
undervisning i informationssøgning, men du kan også selv aftale tid
med Lisa om hjælp til informationssøgning. HF-E'ere kan lave aftale
med Lisa individuelt eller holdvis. Send en mail til bibliotek@hfc.dk,
hvis du vil have hjælp til informationssøgning.


BOGDEPOTET
De bøger du skal bruge i undervisningen, låner du via din faglærer.
Du skal kvittere for modtagelsen. Hvis du skylder bøger til skolen,
skal du selv henvende dig i skolens bogdepot for at låne bøger. Det gratis
boglån omfatter ikke ordbøger og lommeregnere.
Når du er færdig med eksamen i et fag, skal du aflevere de lånte
bøger og får en kvittering. Aflevering foregår i bogafleveringsautomaten
ved Bogdepotet i kælderen. Beskadigede, bortkomne og ikke afleverede
bøger skal erstattes. Hvis du glemmer at aflevere dine bøger, vil
du modtage en rykker og siden en regning med rykkergebyr.
Enkeltfagskursister kan hente *studiekort i Bogdepotet – Se også Print.


BRAND
Se *Alarm.


COFU: CAFÉ- OG FESTUDVALGET
COFU er Efterslægtens café- og festudvalg og består af 10-15 kursister.
Med hjælp fra nogle lærere i *kursistteamet afholder COFU
ca. én gang om måneden fredagscafe samt fester i løbet af året. Til
fredagscaféerne kan du også høre kursister spille live musik eller
være med i årets fodboldturnering.
COFU vil gerne have både kursister fra 1. og 2. årgang samt fra pakker
og enkeltfag, så du skal være meget velkommen til at henvende dig
hvis du har lyst til at være med. Skriv i så fald en mail til Nina np@hfc.dk


DAGPENGE
Som modtager af dagpenge må du gå på HF maks. 19 timer om ugen.
Hvis dine forhold ændrer sig undervejs, er det altid en god idé at
tale med A-kassen (i forbindelse med en individuel handlingsplan).


DELTAGERBETALING

HF-2-klasserne er gratis. HF-enkeltfag er billig, 450 el. 1100 kr. pr. fag.
Der er dog fuld deltagerbetaling hvis du i forvejen har en videregående
uddannelse – se hfc.dk. Hvis fagene indgår i en hel HF-eksamen
eller pakke, kan du i nogle tilfælde få refunderet deltagerbetalingen
(gem kvitteringerne) primo februar, hhv. primo september.

 

DEMOKRATI PÅ EFTERSLÆGTEN
Se *Kursistråd, *Kursistteam.


DIMISSION
Se *Translokation


DISPENSATIONER OG STØTTEMULIGHEDER
Hvis du har specifikke vanskeligheder med at leve op til bekendtgørelsens
krav (fx et handicap), har du mulighed for at søge dispensation fra
gældende eksamensregler. Det kan dreje sig om tilladelse til særlige
hjælpemidler til mundtlig eksamen eller til forlænget forberedelsestid.
Hvis du vil søge dispensation, skal du henvende dig til studievejlederen
senest 15/9 (vintereksamen) eller 1/2 (sommereksamen). Studievejlederen
vil så vejlede dig om det videre forløb. Det er rektor der skal
bevillige dispensationen.
Hvis du har et dokumenteret fysisk eller psykisk handicap, er der
mulighed for at søge støttetimer via *SPS-systemet. Hvis du har dokumentation
på ordblindhed eller lignende, er der mulighed for at ansøge
om en særlig it-rygsæk via SPS. Henvend dig til *studievejledningen
hvis du ønsker at høre mere om dette.


E-BOKS

Det er et krav at du kan modtage digital post fra det offentlige. Dette
gælder også post fra Efterslægten (fx advarsler og varsler om SU-stop)
og fx fra *SU. Vi anbefaler, at du indstiller din e-boks til at sende
dig en SMS når der er nyt. Hvis du ikke allerede har oprettet din e-boks,
skal du gøre det snarest. Du skal selv tjekke og evt. rette mobilnummer
og mail-adresse i *LUDUS Web.


EFTERSLÆGTEN
Vores officielle navn siden 1991 er ”HF-Centret Efterslægten”. Institutionen
har rødder helt tilbage til 1786, hvor ”Efterslægtselskabet”
grundlagde en skole for borgerskabets sønner. Skolen flyttede fra den
indre by, via Frederiksberg, og endelig i 1940 til de nuværende bygninger.
Hvis du vil læse mere om skolens lange og spændende historie,
kan du købe historiebogen om Efterslægten i *bogdepotet.
Efterslægten er rammen om alle slags HF-undervisning. Her kan du gå til stort
set alle fag, på flere niveauer, om dagen og om aftenen eller på nettet.
Undervisningen er organiseret med faste skemaer eller som enkeltfags under -
visning. Tilsammen er der over 1500 kursister på Efterslægten.


EKSAMEN

Når du følger undervisningen i et fag, er du automatisk tilmeldt eksamen

– en forudsætning for at få *SU. Se også *Omgænger/Oprykning, *Selvstudium.

Se datoerne for skriftlig og mundtlig eksamen her i kalenderen.
Se også *Prøveeksamen og *Præstationsangst.
Dine lærere skal orientere om regler og praktiske forhold ved
mundtlig og skriftlig eksamen (forberedelsestid, hjælpemidler osv.).
Desuden får du en skriftlig orientering om regler ved eksamen. Ansvaret
for at overholde reglerne er dit.
For at bestå eksamen skal du have et vægtet karaktergennemsnit på
mindst 02 (se *Karakterer). Det kan være vanskeligt at udregne gennemsnit.
Kontakt en *uddannelseschef hvis du er i tvivl om du vil bestå.
Du kan søge om at bruge Efterslægtens computer til skriftlig eksamen
– senest 1. februar (2. oktober ved vintereksamen). Evt. tilladelse
betyder at du skal bruge computer også til *prøveeksamen.


EKSAMENSBEVIS

HF-E’ere: Husk at bestille bevis for hel HF-eksamen på *kontoret
senest 1/2 2018. Se også *Prøvebevis for enkeltfag. HF-E’ere bestemmer
selv hvornår de ønsker at ”lukke” deres eksamen. Kontakt en *studievejleder
senest ½ år inden du skal afslutte eksamen så I sammen kan sikre at alle
betingelser er opfyldt. Eksamensbeviser udleveres ved translokationen for HF-E-kursister
28/6 eller på kontoret tirsdag 3/7 (sommerferielukket fra 5/7 kl.12).
HF-2’ere (klasserne) lukker deres eksamen når forløbet er gennemført,
og får udleveret eksamensbevis ved translokationen 30/6.


EKSAMENSPROJEKT

Enkeltfagskursister der er startet 2017-18, skal lave eksamensprojekt.
Enkeltfagskursister der er optaget tidligere, skal hvis de hverken har
haft den naturvidenskabelige faggruppe (”NF”) eller den kultur- og
samfundsvidenskabelige faggruppe (”KS”), som en del af en hel HF-eksamen
lave eksamensprojekt. Eksamensprojektet laves i påskeferien.
Husk tilmelding senest 1. februar.


EKSAMENSTRÆNING
Vi tilbyder et seks timers kursus i eksamenstræning 22/11 og 12/4.
Kurset er rettet mod dem der føler sig særligt usikre ved at skulle til
eksamen – fx hvis du lider af ekstrem nervøsitet eller har erfaring med
at din præstation hæmmes så meget af nervøsitet at det går ud over
karakteren. På kurserne afdækker vi angstkilderne, og vi giver dig redskaber
til at takle din nervøsitet.
Tilmelding på Fronter > Kursist.Præstationsangst. Se også *Præstationsangstkursus
og Prøveeksamen.


EVALUERING
Du skal løbende arbejde med din *studiebog (gælder kun klasser og
pakker) i samarbejde med din *klasseteamlærer. Med studiebogen som omdrejningspunkt
arbejder du sammen med din klasseteamlærer på udviklingen i din
læring og studiekompetence. Dine faglærere skal løbende vurdere dit
faglige standpunkt i forhold til de faglige mål i din *studiebog. I evaluerer
sammen hvordan det går i det enkelte fag, og hvad du evt. kan
gøre for at forbedre dit udbytte af undervisningen.


FACEBOOK MM.
Det er en selvfølge at du bruger din undervisningstid aktivt på undervisningen
og ikke på sociale medier, mail mm.

 

FAGPAKKE

Ud over de obligatoriske fag skal du på andet år af en toårig HF
vælge valgfag og en ”fagpakke”. Fagpakken skal give dig et solidt
fundament for at søge ind på videregående uddannelser. Der er to
slags: almindelig fagpakke, rettet mod korte og mellemlange videregående
uddannelser (fx på erhvervsakademier og professionshøjskoler), og
*udvidet fagpakke, rettet mod lange videregående uddannelser
(CBS, universitet mm.). I januar – februar introduceres du til valg
af fagpakke – se kalenderen.

FODBOLDTURNERING
Hvert år afholder *Kursistteamet en fodboldturnering som alle klasser,
hold og pakker kan deltage i. Kampene bliver afviklet i forbindelse med
fredagscaféer. Hold øje med opslag på Fronter, og tilmeld din klasse til
kj@hfc.dk.


FORDYBELSESTID
Fordybelsestid er den tid du skal bruge på arbejdet med selvstændigt
skriftligt arbejde. Den samlede fordybelsestid på en toårig HF er mindst 300
timer (+ 100 på *udvidet fagpakke). Når du får en skriftlig opgave, meddeler
læreren dig hvor lang fordybelsestiden er for opgaven. Fordybelsestiden for
godkendte skriftlige opgaver indgår i vurderingen af din *studieaktivitet.


FORSIKRING
Som kursist er du kun dækket af dine egne forsikringer (fx familieforsikring)
– Efterslægten har ikke noget ansvar. Værdigenstande du har med,
har du med på eget ansvar, også fx ved omklædning i idræt.
Dog er du dækket af arbejdsskadeforsikringenhvis du kommer ud for et uheld
under en øvelse i fx kemi el. fysik. Se også *Arbejdsmiljø og sikkerhed.


FOTOKOPIERING
Se *Kopiprintere.


FRAVÆR /FREMMØDE
Dine lærere registrerer dit fremmøde i *LUDUS Web. Her kan du og din tutor
løbende følge dit fravær i alle fag, og her skal du anføre år sagerne til dit fravær.
Længere fraværsperioder skal dokumenteres med lægeerklæring el.lign.
– kontakt en studievejleder.
HF-E: Bemærk at fravær i en hel måned fører til udmeldelse.
Se også *Studieaktivitet.


FRIVILLIGE AKTIVITETER
Efterslægten byder på forskellige frivillige aktiviteter i bl.a. *billedkunst,
*idræt og *musik. Hold øje med opslag, Fronter og infotavler i
løbet af året. Se også Kursistrådet.


FRONTER

Gå på Fronter minimum én gang om dagen, så er du helt opdateret.
Fronter er Efterslægtens intranet. Her finder du
undervisningsmateriale og information. Du får en introduktion til
Fronter i begyndelsen af dit studieforløb – se også ”Hurtigguiden”
på omslaget til denne kalender. Fra Fronter kan du også logge ind på
*LUDUS Web samt på Skyprint (se *Kopiprintere). Se også *Login.


FRYSER DU?
– eller mangler der noget i vores bygninger, er rengøringen svigtet,
eller ... Kontakt *skolebetjenten – evt. e-mail: nm@hfc.dk


FÆLLESTIMER
er en del af undervisningen. Der er mødepligt for HF-2-klasserne;
HF-E hold deltager efter aftale mellem lærer og hold. Det
er en selvfølge at alle deltagere i fællesarrangementer udviser
respektfuld adfærd over for optrædende og andre. Se de enkelte
arrangementer i kalenderen.


FÆLLESUDVALGET
diskuterer alle forhold på Efterslægten og planlægger fællestimer
og andre aktiviteter af kulturel, sportslig eller social art. Udvalget
består af kursister, lærere og rektor. Kontakt fællesudvalget gennem *kursistrådet.


GALLAFEST
Et udvalg af kursister og lærere arrangerer årets Gallafest, 18. maj
2018. Gallafesten er for alle der bliver færdige med en hel HF eller en
pakke, øvrige kursister er også velkomne senere på aftenen.


GLEMTE SAGER
På *kontoret kan du aflevere evt. fundne sager. Hvis du har mistet
noget: Spørg kontoret, hos *skolebetjenten eller kig i ”glemmekassen”
i kælderen.


HF
Højere Forberedelseseksamen er en almendannende, studieforberedende
og adgangsgivende eksamen. Undervisningen kan følges på flere
forskellige måder. HF-2'ere går i en klasse med et fast skema med valgfag og fagpakker,
kursister på *pakkerne følger sammen en række fag, men du kan
også sammensætte en hel HF-eksamen af enkeltfag (*HF-E), evt. som *Net-HF,
over et antal år. Desuden omfatter HF-eksamen den *Større
Skriftlige Opgave.
Hvis du er i tvivl om du har fag nok til en hel HF, så tal med en
*studievejleder.


HF-C
Efterslægten, HF-Centret i Storkøbenhavn forkortes ofte 'HF-C' – fx på
vores hjemmeside hfc.dk


HF-2
står for toårig HF, ofte omtalt som ’klasserne’. I år begynder 10 klasser på
1. HF, 9 klasser fortsætter på 2. HF. På HF-2 har du et fast skema sammen
med din klasse, på valgfagene kan du møde både kursister fra klasserne og
fra HF-E.


HF-E
står for enkeltfag: kursister som tager et eller flere fag ad gangen. Nogle
skal kun bruge få fag, fx for at søge en videregående uddannelse, andre
følger en *HF-E pakke, og atter andre sammensætter en hel HF-eksamen
over flere år. HF-E'erne har plads i *kursistrådet ligesom kursister fra
klasserne.


HF-E PAKKER
Politipakken og Pædagogpakken er etårige uddannelsesforløb med flere
fag som samlet forbereder kursisterne fx til politiskolen eller pædagog-
/læreruddannelsen. For kursister der følger pakkerne, gælder samme regler
som for klassekursister (HF-2). Se fx *Studiebog, *Studieaktivitet.


HF-TERRETNINGER
er Efterslægtens skoleblad som udkommer fire gange årligt. Det laves i
samarbejde mellem aktive klasser, hold, enkeltkursister og uddannelseschef Ole Vadmand.


HISTORIEOPGAVEN

I februar og marts gennemfører historie og dansk i 1. HF et
obligatorisk forløb om et fælles emne. Fokus er på faglig opgaveskrivning,
tekstlæsning i historisk sammenhæng og metoder fra danskfaget og historiefaget.


IDRÆT
Idræt er et 1. HF-valgfag på linje med de *kunstneriske fag. Ved begyndelsen
af undervisningen i idræt får du arket ”Velkommen til idræt”,
som præsenterer rammerne for idrætsundervisningen på Efterslægten.
I Efterslægtens idrætshus NOBIS tilbyder vi frivillig idræt i udvalgte
spisepauser og arrangerer desuden interne eller eksterne turneringer i
forskellige idrætsgrene. Hvis du vælger idræt på B-niveau, tilbyder vi,
hvis der er tilmeldinger nok, en vinteraktivitetstur til et skisportssted
med masser af skiundervisning og fjeldaktiviteter. I foråret tilbyder
idrætslærerne et kursus i at danse lancier.
Du har mulighed for at låne fitness-rummet i NOBIS. Skriv dig ind i
”Skranken” på kontoret. Her kan du også, mod depositum, låne bolde
mm. til at spille med i pauserne, både udendørs og i NOBIS.


INFORMATION
Tjek *LUDUS Web og de elektroniske info-tavler ved indgangene hver
dag. Her kan du finde vigtige, aktuelle meddelelser, aflysninger, lokaleændringer
mm. Hold dig desuden også orienteret på *Fronter – mindst
én gang om dagen. Dit skema finder du i LUDUS Web.


IT
I *studiesalen og andre lokaler er der computere som du frit kan
benytte – dog ikke i eksamenstiden. Efterslægtens computere er til
(studie-)fagligt arbejde. Det er altså ikke tilladt at optage computere
med spil eller chat. Det er strengt forbudt at benytte egne programmer
eller downloade programmer på Efterslægtens maskiner, bl.a. på grund
af faren for virus.
Det trådløse netværk HFC-Portal dækker hele skolen. Brug dit ”piftede” UNI-Login
(se *Login).
Hermed accepterer du
1) at du skal have et aktivt antivirusprogram på din pc,
2) at du kun bruger skolens net til formål der vedrører Efterslægten,
3) at skolen registrerer informationer om hvad du foretager dig på nettet,
og
4) at du har ansvaret for evt. misbrug af din pc eller dit login.
Ved tekniske problemer kan du få hjælp på IT-kontoret ved mellemtrappen
på 1. sal – eller skriv til no@hfc.dk. Se vejledninger på Fronter >
Kursist.IT-hjælp.


IT TIL EKSAMEN
Hvis du går i 2. HF, kan du søge om at bruge skolens pc hvis du ikke har en selv.
Ansøgningsfristen er 2. oktober (vintereksamen) og 1. februar (sommereksamen).
Vær opmærksom på specielle regler for pc-brug ved eksamen
(Fronter>Kursist.Eksamen).


KANTINEN
I kælderetagen finder du kantinen. Nicole og det øvrige personale
satser på kvalitet til en rimelig pris. Udbuddet omfatter også
vegetarretter og halalslagtet kød. Du kan få
brugerindflydelse gennem kantineudvalget, som består af to kursistrepræsentanter,
to lærerrepræsentanter og rektor. Kantinen er åben mandag og onsdag kl 7:30–17,
tirsdag, torsdag og fredag kl. 7:30–15.


KARAKTERER
Du får først karakterer når du afslutter et fag med eksamen. Du får altså hverken karakterbog
eller årskarakterer. Men du skal løbende arbejde med at evaluere dig selv og undervisningen – bl.a. i
din *studiebog sammen med din klasseteamlærer og dine øvrige lærere. Se også *Evaluering.
Du får karakterer efter 7-trinsskalaen. Se forklaringer på den enkelte
karakterer og oversættelse af gamle karakterer (13-skalaen) på hfc.dk.


KLAGER
Hvis du ønsker at klage, fx over eksamen, skal du altid først henvende
dig til en *uddannelseschef eller *rektor. Vær opmærksom på de korte
frister: to uger fra du har fået en karakter. Klager skal altid afleveres
skriftligt til rektor med konkret begrundelse for klagen. Øvrige klager
mm. kan du rette til *kursistrådet.

 

KLASSETEAMLÆRER
Kursister på HF-2 og *pakkerne har en klasseteamlærer som er din
kontaktlærer. Klasseteamlæreren hjælper dig med at udvikle dine
studieevner, holde det faglige fokus og dermed gennemføre
læreprocessen frem til den afsluttende eksamen. Du kommunikerer
med din klasseteamlærer (bl.a. via *studiebogen og evalueringssamtaler)
om dine faglige ambitioner, dine mål og dine studiemæssigt stærke
og svage sider.

KONTORET
På kontoret arbejder vores sekretærer, Annette, Asbjørn, Louise, Marianne,
Nete og Samira sammen med skiftende studentermedhjælpere.
Deres opgave er at administrere Efterslægten. Du kan på kontoret aftale
møde med *rektor og foretage forskellige tilmeldinger. Ellers er det
*studievejlederne som tager sig af spørgsmål fra kursister.
Kontoret er åbent tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.00–14.00;
mandag og onsdag fra kl. 8.00–18.30. Kontoret holder sommerferielukket
fra 5. juli kl. 12.


KOPIPRINTERE
Du kan udskrive, fotokopiere og skanne på10 kopiprintere rundt omkring
på Efterslægten. Kopi og print koster 35 øre i sort/hvid og 70 øre i farver
pr. A4-side – men du tildeles kr. 100 ved skoleårets start
svarende til 285 sort/hvid-sider. Du printer ved at uploade din PDF- eller
Word-fil på siden print.hfc.dk. Vejledning findes på Fronter i rummet Kursist.IThjælp.


KUNSTNERISKE FAG (og IDRÆT)

I første HF har du (mindst) ét valgfag. Her vælger du mellem billedkunst, dans, design
og arkitektur, drama, idræt, mediefag og musik.


KURSISTADMINISTRATION
Kursistadministrator Henrik E. Hansen og uddannelseschef Ole Sylvest er ansvarlige
for at følge kursisternes *studieaktivitet i forhold til skolens studie- og ordensregler. Hvis
du ikke er studieaktiv, afgør kursistadministrationen hvilke konsekvenser
det skal have. Kursisternes studieaktivitet bliver løbende vurderet i samarbejde med lærere
og studievejledere. Hvis du har spørgsmål ang. din studieaktivitet,
kan du rette dem til studievejlederne eller kursistadministrationen.


KURSISTRÅD
Bliv en aktiv del af demokratiet på Efterslægten. Vi arbejder løbende på
at udvikle demokratiet på Efterslægten. Derfor lægger vi vægt på at kursister
indgår i arbejdet med kursistråd, med forskellige udvalg og i den
daglige undervisning. Kursistrådet er bl.a. repræsenteret i *bestyrelsen,
samarbejdsudvalget, *fællesudvalget, kantineudvalget, undervisningsmiljøudvalget
og gallafestudvalget. Skriv til kursistrådet på kursist@hfc.dk


KURSISTTEAM
Kursistteamet er et hold af lærere der sammen med skolens kursister
arbejder for at skabe et godt miljø på skolen. Det gør vi ved at skabe
forbindelse mellem kursistrådet og skolens ledelse, ved at hjælpe
*COFU med at afholde fester og fredagscaféer, afholde fællessam -
linger og meget andet. Hvis du har forslag til forbedringer af skolens
miljø, eller hvis du vil deltage i COFU eller Kursistrådet, kan du
henvende Pædagogisk leder Michael Krarup på mp@hfc.dk


KURSISTTUTORER
1. HF-klasser og pakker har ”kursisttutorer”. Kursisttutorernes
opgave er at introducere jer til HF-studiet, og I kan spørge dem om
alt vedrørende Efterslægten. Kursisttutorerne deltager desuden i nogle
af de arrangementer der er tilrettelagt for 1. HF.


LEKTIECAFÉ
Se *Studiesalen.


LOGIN
Du har omkring skolestart modtaget en mail fra no@hfc.dk med emnet
”Dine login på Efterslægten”, som indeholder links og dine login til alle
vores systemer. Kort fortalt: Du kommer på Fronter via linket øverst på vores
hjemmeside, hfc.dk, med brugernavnet hfc efterfulgt af dit kursistnummer, og
din fødselsdag som adgangskode. Til alle øvrige systemer, fx *LUDUS Web,
skal du bruge UNI-Login, men du skal første ”pifte” det; se førnævnte mail.


LOKALER
– Lokalenumre under 10 ligger i kælderniveau:
– Lokale 1–5 under aulaen, dog er lokale 6 oppe på scenen i aulaen,
lokale 7 og 8 ligger i niveauet under studiesalen.
– Lokale 13–14 er på 1. sal i hovedbygningen.
– Lokale 15–16 ligger ved Studiesalen.
– Lokale 17–18 ligger oven på lok. 15 og 16.
– Lokale 20–29 ligger på 2. sal i hovedbygningen.
– Lokale 31–37 ligger på 3. sal i hovedbygningen.
– Lokale V:1 og V:2 er i ”Villaen”. Her har også skolebetjentene og rengøringspersonalet
kontor og opholdsrum i kælderen.
– N:1–N:4 er i NOBIS: Efterslægtens Idrætshus. N 1: Hallen, N 2:
Teorilokalet, N 3: Dansesalen, N:4: Fitness-rummet.

LÆREPLAN
For hvert fag findes en læreplan med de faglige mål, fagets stof, prøveformer
osv. Lærerne henviser til, udleverer eller gennemgår læreplanen
ved undervisningens begyndelse.


LUDUS WEB (WEBDAGBOGEN)
Find LUDUS Web via *Fronter. Se skema, lektier, registrering af fremmøde
og skriftlige afleveringer, og her kan du kommentere evt. *fravær. Efter eksamen
kan du se dine karakterer på LUDUS Web. Tjek i LUDUS Web at du står opført
med korrekt mobilnummer og mailadresse. Se også *Login og vejledning på indersiden
af kalenderens omslag.


MERIT
Hvis du har en karakter fra en anden gymnasial uddannelse for et fag
som du ønsker skal indgå i dit hele HF-eksamensbevis, skal du kontakte
en studievejleder snarest. Ansøgning på skemaet ”Meddelelse om
merit” senest 1/2 2018.


MOBILTELEFON
På Efterslægten er det en selvfølge at mobiltelefoner er i tasken/lydløse
i undervisningen, på biblioteket, i studiesalen, ved fællesarrangementer
eller andre steder hvor de kan være til gene for andre. Husk at skrive dit
mobilnummer ind i *LUDUS Web.


MUSIK
Musikere kan spille i vores 'øvecontainere' i skolegården. Der er guitar,
bas, trommesæt, klaver/keyboard og mikrofoner. Du bliver oprettet som
bruger ved at kontakte en musiklærer. Du kan også deltage i kor og frivillig
musik, hvad enten du går på et musikhold eller ej. Efterslægten
har et velsyngende kor, hvor alle er velkomne. Hold øje med opslag på
Fronter og i LUDUS Web.


MØDEPLIGT
Du har mødepligt på HF. Læs afsnittet om *studieaktivitet.
Fravær på HF-E i en hel måned fører til udmeldelse.
Se *Fravær, *Studieaktivitet.


NATURVIDENSKABELIGE EFTERMIDDAGE

Styrk din faglighed og dit talent I uge 36 – 40 hvor to lærere tilbyder
naturvidenskabelige eftermiddage for kursister med flair for eksperimentelt
arbejde og ønske om fordybelse i de naturvidenskabelige fag.


NET-HF
Efterslægten tilbyder også HF-fag på nettet, dvs. undervisning når det
passer dig. Undervisningen er virtuel og foregår på Efterslægtens kommunikationsplatform
Fronter. Her har hvert Net-HF fag sit eget virtuelle
rum med undervisningsmateriale og alt andet du skal bruge til faget:
Oversigter, opgaver, vejledninger m.m. Det er også her du løser og får
rettet opgaver og får din lærers respons.
Kommunikation med din lærer foregår også på Fronter, via mail,
eller du kan aftale at mødes med læreren. Net-kursister har også
adgang til Efterslægtens *lektiecafé. Se mere på hfc.dk, eller kontakt
*studievejledningen.

NETPRØVER
Netprøver.dk er Undervisningsministeriets nye, digitale eksamensplatform,
som vi bruger til skriftlige eksamener. Din lærer vil informere
dig om hvordan din eksamen vil blive afviklet. Henvend dig gerne til
Pædagogisk leder Michael Krarup på mp@hfc.dk med spørgsmål til
Netprøver.dk og skriftlig eksamen.

 

NF: NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE
Den tværfaglige Naturvidenskabelige Faggruppe består af fagene
biologi,geografi og kemi på C niveau. I løbet af året skal du udføre
eksperimentelt arbejde og aflevere skriftlige opgaver. Evalueringen
sker på baggrund af to prøver. Én på baggrund af et afsluttende
skriftligt, tværfagligt produkt samt én enkeltfaglig prøve i ét af
de tre fag. Hvis du er enkeltfagskursist skal du tage fagene
biologi, geografi og kemi hver for sig.

OPRYKNING/OMGÆNGER
For at få ret til at rykke op i 2. HF skal du bestå 1. HF med mindst
2,0 i karaktergennemsnit (fagene NF, 1. HF-valgfag og matematik). Hvis
rektor pga. en samlet vurdering af dit eksamensresultat og din
*studieaktivitet, herunder arbejdet med *historieopgaven, nægter dig
oprykning fra 1. til 2. HF, kan du evt. få tilladelse til at
gå et klassetrin om.


PARKERING
Parkér din cykel eller knallert – på eget ansvar – i de overdækkede stativer
i cykelgården eller ved de øvrige indgange. Parkering af biler på
pladsen foran Efterslægten er forbeholdt personalet.


PRINT
Se *Kopiprintere

PRÆSTATIONSANGSTKURSUS
2. november tilbyder vi et kursus i takling af præstationsangst. Kurset
henvender sig specielt til kursister som har store problemer med nervøsitet
i forbindelse med den daglige præstation i klasserummet, fx.
når du glemmer hvad du vil sige, eller ikke tør tage ordet selv om du er
velforberedt. Vi arbejder med både det psykologiske og det tekniske.
Kurset består af 1 modul (6 timer). Tilmelding via Fronter (Rum: Kursist.
Præstationsangst). Se også Eksamenstræning.


PRØVEBEVIS FOR ENKELTFAG
Prøvebevis for enkelte fageksamener skal bestilles på *kontoret senest
31/5 2018 (4/12 for vintereksamen). Hvis du ikke overholder denne
frist, kan du først få beviset til august (januar). Se også Eksamens -
bevis.

 

PRØVEEKSAMEN
Der er skriftlig prøveeksamen i matematik C for 1. HF, pakker
og enkeltfag og matematik B for 2. HF d. 8. marts. Der er
skriftlig prøveeksamen i dansk for 2 HF d. 9. marts og skriftlig
prøveeksamen i engelsk for 2. HF d. 12. marts. Prøveeksamen er
en del af undervisningen (mødepligt) og et af kravene til
*studieaktivitet. HF-E hold og pakker afholder selv prøveeksamen
i engelsk og dansk. Se også *It til eksamen.PÅKLÆDNING
På Efterslægten hylder vi mangfoldigheden, også i den daglige påklædning. Men
af hensyn til sikkerhed og klar kommunikation er det ikke tilladt at opholde sig på Efterslægten,
modtage vejledning eller deltage i undervisning og eksamen hvis man
har tildækket sit ansigt.


REKTOR
Anne Frausing er rektor for Efterslægten. Rektor udgør sammen med vicerektor
Steen Langvad og *uddannelsescheferne skolens ledelse og har
reference til *bestyrelsen. Rektor træffes dagligt efter aftale via *kontoret.


RELIGIONSUDØVELSE
Din religion er en privat sag. Efterslægten stiller ikke områder til
rådighed til religiøse formål. Det gælder alle religioner. Vi henviser til
de lokale kirker, Islamisk Kulturcenter og andre steder i lokalområdet
hvis man i sin fritid ønsker at udøve sine religiøse ritualer. Dette i dyb
respekt for at enhver skal kunne have sin religion som en privat sag
og således ikke udsættes for andres måde at håndtere deres religion
på.


RENGØRING
På Efterslægten rydder alle op efter sig selv.
Karina Sivertsen leder vores rengøringspersonale, i alt seks medarbejdere.
De står for egentlig rengøring, seks af dem fra kl. 05.00 til
12.30, den sidste fra 10.30 til 18.00 – alt i alt 45 timer pr. dag. Alle vi
andre rydder op efter os selv.


RYGNING, ALKOHOL OG RUSMIDLER
På skolens grund er rygning kun tilladt i rygegården – og skodder skal i de opstillede
beholdere. Ønsker du at holde op med at ryge, kan du hente inspiration fra
rygestopevents i løbet af skoleåret eller kontakte en af Efterslægtens uddannede
rygestoprådgivere Michael T. (mg@hfc.dk) eller Mie (mn@hfc.dk).
Brug af alkohol og rusmidler er forbudt på Efterslægten, dog giver rektor tilladelse
til salg af alkohol i forbindelse med særlige arrangementer.


SAMLING
Fire gange i løbet af året holder vi samling (se kalender). Samlingerne
er for alle, kursister, lærere og øvrige ansatte på skolen. Til samlingerne
er der information fra fx *COFU, *kursistrådet, *HF-terretninger, Operation
Dagsværk, koret og desuden kreative/musikalske indslag. Samlingerne
er et forum hvor du som kursist såvel som lærer kan komme til
orde hvis du har noget relevant på hjerte.


SELVSTUDIUM
Enkeltfagskursister kan, efter samråd med en studievejleder, tage fag
(dog ikke *NF) på Efterslægten som selvstudium. Som selvstuderende
har du selv ansvar for at skaffe *undervisningsbeskrivelsen samt bøger
og andet undervisningsmateriale der er nævnt i undervisningsbeskrivelsen
for fag du skal op i.
Hvis du ønsker at gå til sommereksamen som selvstuderende i et
eller flere fag, skal du tilmelde dig mellem 2/1 og 1/2 2018. Enkeltfagsstuderende
kan også gå op som selvstuderende til vintereksamen, men
kun i de fag der i forvejen er eksamen i – tilmelding 15/8–1/9. Det
første du skal gøre hvis du vil være selvstuderende, er at tale med en
*studievejleder. Se også Studieaktivitet og Net-HF.


SIKKERHED
Se Arbejdsmiljø.


SKOLEBETJENT
Efterslægtens skolebetjente hedder Niels Martinussen og Henrik Madsen.
De varetager det daglige tilsyn med bygningerne og sørger for
nødvendig vedligeholdelse og reparation. Træf dem i deres kontor i
kælderen til *villaen – eller mail nm@hfc.dk.


SKRIFTLIGE OPGAVER
Skriftlige opgaver indgår som et naturligt led i undervisningen i alle fag. Din lærer
fortæller dig hvor meget *fordybelsestid hver enkelt skriftlig opgave tæller.
Et godt og effektivt undervisningsforløb for dig kræver at du afleverer alt skriftligt
arbejde på det tidspunkt læreren og holdet har aftalt (registreres
i *LUDUS Web). Fordybelsestiden for godkendte skriftlige opgaver indgår i vurderingen
af din *studieaktivitet. I fag med skriftlig eksamen bliver der afholdt *prøveeksamen.


SNYD
Når du afleverer skriftligt arbejde, skal det naturligvis være noget du
har lavet selv. Det er snyd hvis du skriver af/kopierer hvad andre har
skrevet. Vær meget omhyggelig med kildeangivelse hvis du citerer fra
eller er blevet inspireret af noget du har læst.
Hvis du har snydt, noterer din lærer at opgaven ikke er afleveret, og
indberetter det til klasseteamlæreren (HF-2-klasser) eller en uddannelseschef.
I gentagelsestilfælde får du en advarsel. Ved aflevering
af projekter og større opgaver medfører snyd en direkte advarsel, og
ved eksamen medfører snyd bortvisning fra eksamen. Jeres faglærere
gennemgår citat- og notatteknik med jer, og her bliver også orienteret
om plagiat og snyd.


SPS – SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE
SpecialPædagogisk Støtte er for dig som har en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse eller andre svære vanskeligheder, og derfor har
behov for støtte for at kunne gennemføre din uddannelse på lige fod
med andre kursister. Kontakt en studievejleder hvis du vil høre nær -
mere.


STUDIE- & ORDENSREGLER
Efterslægtens studie- & ordensregler fremgår på hfc.dk og af opslagene i denne
kalender. Du får dem desuden udleveret i en lille folder ved undervisningens begyndelse.
Læs den grundigt – det er dit ansvar at kende og overholde reglerne.


STUDIEAKTIVITET
Du kan kun gennemføre dit HF-forløb – og få SU – hvis du er studieaktiv. For at være
studieaktiv skal du overholde de betingelser som står i *Studie- & ordensreglerne,
fx møde forberedt og rettidigt til undervisningen og rettidigt aflevere skriftligt arbejde.
Specielt for 1. HF-klasser er en række ”absolutte krav” opstillet i ”det *visuelle
årshjul”: Det er en betingelse for at være studieaktiv at du i årets løb
opfylder disse krav.
Hvis du ikke møder rettidigt til den skemalagte undervisning, fører
din lærer dig fraværende i *LUDUS Web, uanset årsagen (du kan selv
kommentere dit fravær i LUDUS Web). Får du problemer med *fravær
– kontakt din *studievejleder.
Manglende studieaktivitet medfører skriftlig advarsel, i gentagelsestilfælde
enten tab af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag, tab af
retten til oprykning, tab af SU og/eller udmeldelse.


STUDIEBOG
Din studiebog er stedet hvor du og din *klasseteamlærer registrerer alle
oplysninger om udviklingen i din læring og studiekompetence. Gælder
HF-2-klasser og pakker.


STUDIEKORT
Ved skolestart får du et studiekort. Klasseteamlæreren udleverer
kortet til 1. HF og pakker, øvrige kursister skal ved skolestart selv
afhente studiekort i *bogdepotet. Du kan bruge dit studiekort når du skal
benytte *kopiprinterne, og ved adgang til fester på Efterslægten. Desuden
giver kortet studierabat ved adgang til nogle museer og lignende i ind- og udland.


STUDIESALEN/LEKTIECAFÉ
Studiesalen er stedet for fokus og fordybelse, stille og seriøst. Studie -
salen er det rum hvor du skal arbejde ved aflyste timer mellem 10 og
13. I frokostpauserne og i eftermiddagstimer visse dage er der ofte
en lærer til stede for lektie-, studie- og skrivehjælp – se
opslag uden for studiesalen og på Fronter. I studiesalen kan du også få
læsevejlederhjælp, matematikvejlederhjælp, bibliotekarkurser i litteratursøgning,
kurser i forbindelse med *Større Skriftlig Opgave og matematikcafé. Endelig indbyder
studiesalen til at I kan arbejde sammen i læse- og eksamensgrupper
i seriøse omgivelser med mulighed for litteratursøgning og samarbejde.


STUDIEVALG KØBENHAVN
Studievalg København vejleder dig om videregående uddannelse og erhverv i hele
din tid på Efterslægten. Studievalgsvejlederen kan hjælpe
dig med at finde ud af hvad dit mål med HF er, og hvordan du søger
ind på en uddannelse. Du kan også selv søge efter dine mål i Studievælgeren
på ug.dk. Book en tid på www.studievalg.dk
Undervejs i din HF-uddannelse skal du deltage i en række vigtige
fællesmøder arrangeret af Studievalg (se kalenderen). Arrangementerne
har sigte på at informere om videreuddannelse efter HF, hvor der blandt
andet informeres om kvote 1 og kvote 2 ansøgninger.
Enkeltfagskursister er naturligvis altid velkomne til arrangementerne.
På HF-Centret Efterslægten er det Nina Wegener der er din lokale Studievalg-vejleder
Nina har træffetider på Efterslægten ca. en gang om måneden- se opslag.  Du kan også
træffe Nina på mail nive@studievalg-kbh.dk


STUDIEVEJLEDNING
Studievejledernes kontor finder du på 1. sal. Studievejlederne er lærere
på skolen, specielt uddannede som vejledere, og hos dem kan du henvende
dig med alle spørgsmål vedrørende dine studier og din dagligdag
her på Efterslægten – også pr. mail: stvl@hfc.dk – fx økonomiske,
sociale og personlige problemer – selvfølgelig under tavshedspligt.
Studievejlederne kan sætte dig i kontakt med forskellige rådgivninger,
fx for etniske mindretal, AIDS, misbrug eller spiseforstyrrelser.
De kan også hjælpe dig konkret med problemer vedrørende *SU, *selvstudium og *eksamen.
HF-2-klasserne og pakkerne har en fast tilknyttet studievejleder,
som bl.a. besøger jer i begyndelsen af kursusåret. Vores studievejledere
og *Studievalg København afholder forskellige arrangementer i løbet
af året – se kalenderen. I december og februar orienterer studievejlederne om valg
af fag for det kommende undervisningsår.
Studievejlederne har åbent hver dag kl. 11–14 samt mandag
kl. 16–17.

 

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO)
I en hel HF-eksamen indgår en individuel Større Skriftlig Opgave
(*fordybelsestid = 15 timer). Du kan skrive opgaven i et, to eller
tre fag. Du skal følge eller have aflagt prøve i fagene, mindst B-niveau,
i ét af fagene. Opgaven skal skrives mellem den 2. og 9. februar.
Det er muligt at få opgaveugen udvidet til 10 dage hvis du kan dokumentere
fuldtids erhvervsarbejde. Du finder din titel og afleverer din SSO via
*Netprøver.dk.
Hvis du skal skrive Større Skriftlig Opgave, skal du i oktober finde
ud af hvilke(t) fag du kunne tænke dig at skrive opgaven i, og kontakte
din(e) faglærer(e). I aftaler så sammen det videre forløb, men husk at
tilmelde dig i god tid inden 2. november hos en faglærer (selvstuderende
senest 1/9 2017).
Vejledning får du fortrinsvis hos din(e) faglærer(e). Yderligere oplysning
og vejledning ved fællestimen 2/10 og hos *studievejlederne.
Desuden udgiver Efterslægten et vejledningshæfte om opgaven.
På 1. år af HF-2 skrives en lille skriftlig opgave, *historieopgaven,
som en forberedelse til Større Skriftlig Opgave.


SU = STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Ansøgninger og ændringer af din SU skal du selv foretage elektronisk
på www.su.dk. Du kan ansøge en måned før studiestart. Hent Efterslægtens
SU-folder på *kontoret eller på hjemmesiden hvis du ikke har
fået den endnu. Sidste frist for ansøgning for 2017 er 5. december.
SU er A-indkomst. Hvis du er enlig forsørger, kan du få dobbelt SU
(ansøgning på www.su.dk). Du kan få SU fra det første kvartal efter du
er fyldt 18. Husk at du får post fra SU i din *e-boks.
Du skal være *studieaktiv for at modtage SU, altså have 23 timer
ugentlig (17 timer hvis du har hjemmeboende barn under 7) og gå op
til samtlige eksamener (ellers risikerer du at miste SU fra maj til
august).


SVU = STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE
Hvis du er mellem 25 og 60 år, har en kort eller forældet uddannelse og
er fuldtidsstuderende, kan du få SVU i 40 uger når du er:
1) dagpengeberettiget eller arbejdsgiver OG
2) i arbejde og har en orlovsaftale med din arbejdsgiver.
SVU svarer til højeste dagpengesats. Flere oplysninger på www.svu.dk,
i din a-kasse eller hos *studievejlederen.


SYGDOM
Du skal ikke have seddel med hjemmefra ved forsømmelser! Men du
skal begrunde dit fravær i *LUDUS Web. Det er heller ikke nødvendigt
at melde afbud ved kortere sygdom, men ved fravær over en uge er det
en god idé at ringe til kontoret: 3396 4000.
Ved længere sygdom skal du aflevere lægeerklæring (bl.a. af
hensyn til SU). Se *Fravær.


TELEFONER
Efterslægtens telefonnummer er 3396 4000. Direkte nummer til
*studievejledningen er 3396 4040. Se også *Mobiltelefon.


TRANSLOKATION
Translokation for HF-E er torsdag d. 28. juni kl. 18 i aulaen og er den
festlige ramme om overrækkelse af eksamensbeviser og legatuddeling.
Husk at bestille dit eksamensbevis senest d. 1. februar hvis du skal
have det overrakt ved translokationen. Som dimittend kan du invitere
din nærmeste familie til translokationen.
Translokationen for HF-2 er lørdag d. 30. juni kl. 11 i aulaen. Her
fejrer vi studenterne med fællessang, taler, overrækkelse af eksamensbeviser,
uddeling af legater og musikalske indslag, inden vi sender de
festlige studentervogne af sted. Translokationen er forbeholdt årets
studenter og deres nærmeste familie.


TRANSPORT
Du kan få tilskud til din daglige transport mellem hjem og uddannelsessted.
Egenbetalingen er ca. 360,- kr. månedlig. Du skal ansøge elektronisk
på www.ungdomskort.dk


TRÅDLØST NETVÆRK
Se It.


UDDANNELSESCHEFER
Uddannelsescheferne udgør Efterslægtens ledelse sammen med *rektor
Anne Frausing og vicerektor Steen Langvad. De varetager den daglige
drift af Efterslægten. Steen Langvad, Søren Hartling og Ole Sylvest
Laustsen har kontor på 1. sal og træffes dagligt mellem 11 og 13.
Ole Vadmand står bl.a. for information & PR og træffes på kontoret ved
siden af IT-kontoret ved mellemtrappen på 1. sal.


UDMELDELSE
Skulle du af en eller anden grund blive nødt til at melde dig ud, skal du
allerførst henvende dig til en *studievejleder. Det er vigtigt at du søger
vejledning bl.a. fordi udmeldelse kan have konsekvenser for *SU. Du
bliver ikke udmeldt ved bare at blive væk. HF-E'ere bliver dog automatisk
udmeldt efter fire ugers uafbrudt fravær hvis kontoret ikke er orienteret.
Se *Studieaktivitet.

 

UDVIDET FAGPAKKE
Den udvidede fagpakke (”uni-fagpakke”) er en pakke af fag rettet
mod de lange videregående uddannelser, fx på universitetet eller CBS.
Fagpakken kan fx bestå af Engelsk A + Tysk B eller Matematik A + Kemi B,
afhængigt af hvilken videregående uddannelse du stiler imod. Med en
udvidet fagpakke forøges din *undervisningstid med 250 timer,
fordybelsestiden med 100 timer. Du kan vælge at tage den udvidede
fagpakke samtidig med et toårigt HF-forløb eller supplere med et
ekstra halvt år.
Se også *Fagpakke


UNDERVISNINGEN
Hvert fag har en bestemt *undervisningstid. Lærer og kursister planlægger
arbejdet i fællesskab og evaluerer regelmæssigt undervisningen.
I de enkelte fag arbejder du både fagligt og med almen studie -
kompetence, og du får tilbud om *evaluering af dit udbytte af under -
visningen.
Inden eksamen udarbejder læreren en *undervisningsbeskrivelse
som grundlag for eksamen, og i fag med skriftlig eksamen afholdes
*prøveeksamen.


UNDERVISNINGSTID
Undervisningstid er den tid du som kursist deltager i lærerstyrede undervisningsaktiviteter
(traditionel undervisning, virtuelle forløb, prøver, fællestimer,
studierejser og lignende). Hvert fag har en bestemt undervisningstid,
som angives i timer (à 60 min. – fx engelsk B: undervisningstid
= 210 timer). Du skal samlet have en undervisningstid mellem 1705 og1755
timer for at få en hel HF-eksamen på to år (+ 250 timer med *udvidet fagpakke).
Oven i dette kommer tiden til skriftligt arbejde (*fordybelsestid).


UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

For hvert undervisningsforløb udarbejder din faglærer en beskrivelse af
undervisningen, som omfatter oversigt over læste emner, arbejdsformer
og omfang. Beskrivelsen kan læses i *LUDUS Web. Undervisningsbeskrivelsen
danner grundlag for eksamen i faget.


VIDEOOVERVÅGNING
Efterslægten er videoovervåget. Optagelserne bruges kun til evt. efterforskning
i forbindelse med indbrud, hærværk, vold eller lignende.


VIRTUEL UNDERVISNING
Virtuel undervisning på Efterslægten er undervisning som er tilrettelagt
sådan at arbejdet kan laves uden for det fysiske klasserum (fx i *studiesalen
eller hjemme) med brug af computer/internet til fx klassens/holdets
kommunikation eller aflevering af rapporter og skriftligt arbejde.
Virtuelle forløb er en del af undervisningen i en række fag.
Virtuel undervisning indgår på linje med anden lærerstyret undervisning
i din *undervisningstid og i opgørelsen af din *studieaktivitet.


VISUELT ÅRSHJUL
Hvis du går i 1. HF, kan du på det ”visuelle årshjul” få et overblik over
årets vigtigste studiemæssige begivenheder, som bl.a. er afgørende for
din *studieaktivitet. Find det visuelle årshjul i klassens rum på Fronter.